http://www.donatoriabzero.org/public/images10/index.asp
http://www.autostoricheromacapitale.it/calendario/wzx2/index.asp
http://www.soothingjewels.com/userfiles/abc8/index.asp
http://www.reclass.it/public/yxx10/index.asp
http://www.shimadzumed.com.vn/Upload/SF2/index.asp


רק?/span>
המכינה יושב?בנוקדי?שבגו?עציו?בסביבה קסומ?וטובלת בנוף מרהי?של מדבר יהוד?br> ובקע?ים המלח. הי?מונה ?100 תלמידי?בשני?? ??.

מטרו?המכינה
? להכשיר בוגר?שמינית מכ?שכבו?האוכלוסייה בארץ, לקרא?שרות?הצבא? הן מבחינה רוחנית וה?מבחינה פיזי?

? לחנך את תלמידי המכינה לקרא?השתלבו?במערכו?הציבוריו?האזרחיות תו? שאיפ?להנהגה, מתוך אמונ?עמוק?בציבור הישראל?, השוא?לבסס מדינ?יהודית מתוך ערכי תורה ומצוות על הבסי?הדמוקרטי הקיי?מא?תקומתה.

מתוו?חינוכי וערכ?/span>
כנגזרת מהמטרו?הללו המכינה מחזיקה צוות רבני?ומחנכי? המתרכזים בלימוד תורה ואמונה תנ"?וחסידו?מכוח גדול?ישרא? ובראשם תורת?של מר?הראי"? קו?זצ"?ומחשקי?את הלימוד בסדר?הרצאות אינטנסיביו?על ההיסטורי?הלאומי?img src="images/mofaz.jpg" hspace="10" vspace="5" width="210" height="145" border="0" align="right"> של תקומ?ישרא?וזאת ??שיעורי?קבועים במורשת קר? המועברים ??סמ?? "חטיב?הנגב", ובביקורי?ושיחות מפ?אישיים מרכזיי?בציבוריו?הישראלית, ביניהם אנשי צב?בכירים, אנשי מוסד וש??ואנש?חינו?דתיי?וחילוניי? הקשורי?לתפיסה הרעיונית של המכינה.
בשנה שעבר?ביקר במכינה שר- הביטחו?מר שאול מופז והתרשם עמוקות מהמפעל החינוכ?הייחוד?שנעש?במכינה.
כמ??מועברי?לתלמידים שיעורי כושר גופנ?קר? מג? וסדרות ניווטי?שיועיל? לה?להשתלב בצ?? מבחינה פיזי? ומנטלי?וזאת תו?שאיפ?להתקדם לתפקיד? פיקו?וקצונה והכל מתוך אהבת הע?והאר? המשלבי?טיולים בנופיה הקסומי? של ארצנ?בכדי לחבר אותם לתבנית נו?מולדתם.


מפעלים חינוכיים יחודיי?/span>
? הצוו?החינוכ?במכינה ובראשו הר?איתמ?כה?מאמיני?בראש ובראשונה, כי היחס האיש?פרטנ?שהתלמי?מקבל תו?התחשבו?במצב?הפסיכולוגי, והסוצי?אקונומ?הם המפת?להשג?תפוק?אישי?מקסימלית מהתלמי? ברגע שהתלמי? מרגי?כי יש לו "בי?חם" בכ?המובני? הח?מרמת היחס של הר?המחנ?האיש? דר?רא?המכינה, וכלה בתנא?המחי?של?העוברי?דר?החדרים והארוחות בחדר האוכ? הם אל?שיוביל?למסקנה שדרך המכינה הי?הי?ביתו האמיתי. למטרות אל?רא?המכינה והצוות החינוכ?משקיעי?מאמצים כבירים הן אישי?וה?תקציבי?
? במכינה אנ?משלבים חב??שבאי?מרקע משפחתי וחברתי לא דת?מתוך אמונ? שהתלמידי?יתחברו לרעיון מתוך עצמם ובחירת?החופשי?המוחלט?
? אנ?עסוקים ביזמות פרוייק?ייחודי שיחב?את תלמי?המכינה , עם נוער שמינית משכונו?מצוק?בירושלים, דתיי?וחילוניי? כד?להגי?להדברו?ערכי? ומעשית וכדי להעניק לכול?הרגש?הזדהות עמוק?לערכים התורניים והדמוקרטיי? הבאי?מתוך שייכות חברתית מוסרית הדדי?בי?כל?חלקי האוכלוסי?


 

התפלגו?בוגר?המכינה בצ??/span>

הנתוני?הם ביחס לכאל?בוגר?המכינה ?15 השני?האחרונות.


 » אודו?המכינה
 » לשמיניסטים בלבד
 » חדשו?/a>
 » שיעורי?ומאמרי?/a>
 » צו?קש?שאלו?לר?איתמ?/a>
 » ספרי?וחוברו?/a>
 » תמונות מהוו?המכינה
 » תרומות
 » לד?הבית